Processing

OMNICOMM жанармай деңгейінің датчиктері

OMNICOMM жанармай деңгейінің датчиктері

Omnicomm LLS жанармай деңгейін анықтаушы жанармай бәкте немесе күбіде жанармай деңгейін нақты анықтау үшін арналған. Omnicomm LLS құрылғысы регистраторға қосылып жанармай деңгейін жібереді.ранспорта и передают на него измеренное значение уровня.

Omnicomm LLS өте нақты жұмыс істейді және -60 тан +85-*қа шейінгі температурада жұмыс істей алады, сенімді қорғауының арқасында еш қатесіз және кедергісіз қосылады. Omnicomm LLS –ға көп жылғы сақтандыру қамтамасыз етілген.

LLS жанармай деңгейін анықтаушыжанармай бәгіндегі жанармай деңгейін анықтау үшын арналған құрал. Жабдық жұмыс температурасын және кернеуді қажет етеді. ДУТ LLS автомобиль бортының кернеуіне байланысты емес. В конструктиве применены технологии, обеспечивающие высокую надёжность и вандалоустойчивость оборудования.
Fuelmetrix(Omnicomm компаниясымен жасалынған) қолданылған.

Тізім
55200 kzt
LLS 20160- цифрлық интерфейсі бар жанармай деңгейінің датчигі
45800 kzt
LLS-AF 20310 - ұқсас және жиілікті интерфейстері бар датчик
141250 kzt
LLS 20230 - цифрлық интерфейсі бар жарылысқа қауіпсіз орындау датчигі

Условия доставки

Передача Оборудования Покупателю осуществляется Продавцом в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления на счёт Продавца или иной счет, указанный Продавцом.

Место передачи Оборудования - г.Алматы, в другие регионы - доставка за счет Покупателя.

Copyright 2008–2017 GARAGE GPS. Компанияның сайтын әзірлеген garage-gps.kz